Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - isanvanrental

หน้า: [1]
3
            หมอประดิษฐ  สินธวณรงค์ หารือคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ พัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล               
วันนี้ (10 พฤศจิกายน 56) ที่ โรงแรมคอนราด กทม. นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย  นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะประชุมคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ จาก 22 มหาวิทยาลัย และเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ หารือการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อวางแผนและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มียุทธศาสตร์ที่มีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน ให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเต็มที่ ช่วยให้การจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในด้านสุขภาพด้วยการเติมเต็มบริการขั้นพื้นฐานของสุขภาพ  โดยได้มีการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์ประดิษฐกล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลักคือ1.สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness) โดยการเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ 2.สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Growth)4.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Internal process)
นายแพทย์ประดิษฐ กล่าวต่อว่า เพื่อทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และเพื่อตอบคำถามว่าประชาชนจะได้อะไรจากการพัฒนาครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานงาน 13 ข้อ ดังนี้ 1.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และปัญหา/ความต้องการของประเทศ 2.เชื่อมโยงหรือสนับสนุนโครงการอื่นของรัฐบาล 3.มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโครงการ 4.กำหนดมาตรฐาน 5.ประเมินสถานภาพ 6.กำหนดตัวชี้วัดเพื่อลดช่องว่าง 7.กำหนดกรอบและตารางเวลาชัดเจน8.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและนอกระบบกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 9.การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 10.พัฒนาครบวงจรโรงพยาบาล บุคลากร ยา เครื่องมือ รายได้ ความก้าวหน้า 11.มีความยั่งยืนของระบบ 12.ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 13.เพิ่มคุณภาพชีวิต

โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงระดับศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถใน 10 สาขาบริการที่เป็นปัญหาของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว ภายในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(Inclusive Growth) และพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการแข่งขัน(Competitive Growth)

สำหรับการให้ประเทศไทย มีระบบบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย( Modern Health Service Thailand ) ด้วยการเป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาลนั้น จะเน้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินการ ในส่วนภาครัฐจะเน้นดำเนินการเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการทางการแพทย์และงานวิจัย(Academic Hub) เพื่อเพิ่มความทันสมัยของระบบบริการสุขภาพของไทย หรือระบบบริการสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศ

ซึ่งดำเนินการ 3 ด้านคือ 1.การจัดการศึกษาระดับปริญญาและหลังปริญญา(Professional and Post graduate) 2.การพัฒนางานวิจัย( Research Center ) และ 3.การพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญ( Supper Specialist service)

ประดิษฐ  สินธวณรงค์

4
            หมอประดิษฐ  สินธวณรงค์ หารือคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ พัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล               
วันนี้ (10 พฤศจิกายน 56) ที่ โรงแรมคอนราด กทม. นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย  นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะประชุมคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ จาก 22 มหาวิทยาลัย และเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ หารือการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อวางแผนและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มียุทธศาสตร์ที่มีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน ให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเต็มที่ ช่วยให้การจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในด้านสุขภาพด้วยการเติมเต็มบริการขั้นพื้นฐานของสุขภาพ  โดยได้มีการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์ประดิษฐกล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลักคือ1.สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness) โดยการเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ 2.สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Growth)4.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Internal process)
นายแพทย์ประดิษฐ กล่าวต่อว่า เพื่อทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และเพื่อตอบคำถามว่าประชาชนจะได้อะไรจากการพัฒนาครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานงาน 13 ข้อ ดังนี้ 1.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และปัญหา/ความต้องการของประเทศ 2.เชื่อมโยงหรือสนับสนุนโครงการอื่นของรัฐบาล 3.มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโครงการ 4.กำหนดมาตรฐาน 5.ประเมินสถานภาพ 6.กำหนดตัวชี้วัดเพื่อลดช่องว่าง 7.กำหนดกรอบและตารางเวลาชัดเจน8.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและนอกระบบกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 9.การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 10.พัฒนาครบวงจรโรงพยาบาล บุคลากร ยา เครื่องมือ รายได้ ความก้าวหน้า 11.มีความยั่งยืนของระบบ 12.ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 13.เพิ่มคุณภาพชีวิต

โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงระดับศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถใน 10 สาขาบริการที่เป็นปัญหาของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว ภายในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(Inclusive Growth) และพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการแข่งขัน(Competitive Growth)

สำหรับการให้ประเทศไทย มีระบบบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย( Modern Health Service Thailand ) ด้วยการเป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาลนั้น จะเน้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินการ ในส่วนภาครัฐจะเน้นดำเนินการเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการทางการแพทย์และงานวิจัย(Academic Hub) เพื่อเพิ่มความทันสมัยของระบบบริการสุขภาพของไทย หรือระบบบริการสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศ

ซึ่งดำเนินการ 3 ด้านคือ 1.การจัดการศึกษาระดับปริญญาและหลังปริญญา(Professional and Post graduate) 2.การพัฒนางานวิจัย( Research Center ) และ 3.การพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญ( Supper Specialist service)

หมอประดิษฐ  สินธวณรงค์

8

เช่ารถตู้ขอนแก่น กับสุวะแวน บริการรถตู้ให้เช่าในขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง บริการรถตู้ให้เช่ารับที่สนามบินขอนแก่น(ท่าอากาศยานขอนแก่น) เราให้บริการด้วยทีมงานรถตู้ขอนแก่นที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง สุวะแวนต่างได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และบริษัทชั้นนำ ที่เดินทางมาทำงานที่ขอนแก่น เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ท่านทำงานลุล่วงและประสบความสำเร็จ
 หากท่านกำลังหารถตู้เช่าขอนแก่น และไม่รู้ว่าที่ไหนดี ไว้ใจได้ เราพร้อมที่จะทำให้ท่านมั่นใจ ว่าเช่ารถตู้ขอนแก่นกับสุวะแวนแล้วจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง เพราะเราเข้าใจดีว่าการเช่ารถตู้ไม่ว่าจะทำงานหรือไปเที่ยวแต่ละครั้ง หากได้รถตู้ที่ไม่ถูกใจ จะทำให้การไปเที่ยวครั้งนั้น ไม่เป็นที่น่าจดจำ  ดังนี้เราอยากจะเติมช่วงเวลาเหล่านี้ให้ท่านได้ประทับใจไปนาน
 
รถตู้ขอนแก่นให้เช่า เป็นรถตู้รุ่นใหม่ ตกแต่งภายในห้องโดยสารรถตู้ ด้วยความเรียบ หรูหรา เราให้เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ  ให้บริการด้วยมาตรฐานการให้บริการสูง 

บริการรถตู้ขอนแก่นของเรา
รถตู้เช่าสนามบินขอนแก่น
เช่ารถตู้ขอนแก่น
เพื่อทำงานในจังหวัดใกล้เคียง รถตู้ขอนแก่น เช่าเพื่อรับส่งทีมงานในการออกงานต่าง ๆในจังหวัดขอนแก่น
เช่ารถตู้ขอนแก่นเพื่อท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ
เช่ารถตู้ขอนแก่นตีกอล์ฟ สนามกอล์ฟในขอนแก่น
 
ค่าบริการรถตู้ขอนแก่นให้เช่าเริ่มต้นที่ 1,800.-(ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง)
 
จากการให้บริการที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
 
รถตู้ให้เช่าที่ขอนแก่น
TOYOTA COMMUTER D4D VIP 9 ที่นั่ง
ภายในตกแต่ง
แอร์ไมโครบัสเย็นทั่วห้องโดยสาร
 
ติดต่อเช่ารถตู้ขอนแก่น : www.suwavan.com
เบอร์โทร : 089-279-2972 คุณเปี๊ยก
เช่ารถตู้ขอนแก่น

หน้า: [1]